Brdársky organ majstra Wallachyho

V brdárskom kostole sa nachádza mimoriadne zaujímavý historický organ.

Je to drobný pozitív s jedným manuálom bez pedálu, vo všetkých častiach pôvodný, s piatimi sekciami píšťal, uložený v skrini zdobenej bohatou neskorobarokovou rezbou a pestrou polychrómiou, v ktorej prevažuje sivozelené a červenohnedé mramorovanie.


V organovej skrini sa zachoval latinský nápis:

Factum per me DanIeLeM WaLLaChI In Monte S Georgii et erectum Diebus Novembris (v preklade: Vyhotovil ma Daniel Wallachy zo Spišskej Soboty a postavil v novembri 1762). Podľa tohto písaného dokumentu s chronogramom nástroj vyhotovil v roku 1762 Daniel Wallachy, organár zo Spišskej Soboty (v minulosti Georgenberg. resp. Mont St. Georgii, maď. Szepesszombat). Nástroj má teda takmer ako 260 rokov.

V ozdobnej kartuši nadstavca organovej skrine je citát z Biblie: LAUDATE EUM IN TUBIS ET ORGANO PSAL. CL. (v preklade: Chváľte Ho trúbami a organom, Žalm 150)


Vďaka tomu, že sa organ zachoval prakticky kompletný a v intaktnom stave, ako aj vďaka svojej zvukovej výbave (5 znejúcich registrov, Tremulant a „bubny“) a pôvabnej architektúre skrine, je po kompletnej obnove ukážkovým príkladom barokových pozitívov na Slovensku a zároveň reprezentatívnym dielom svojho autora. Podľa organárov Mgr. Ing. Mariána Mušku a Ing. arch. Mgr. art. Romana Mušku, ktorí nástroj reštaurovali, je to jediné kompletne zachované dielo D. Wallachyho na Slovensku a jeden z najcennejších nástrojov svojho druhu na našom území.


V roku 1999 bol začatý organologický prieskum nástroja a vypracovaný návrh na jeho obnovu. Po demontáži bol prevezený do Organárskych dielní v Žiline, kde sa začali prvé práce na jeho obnove. V roku 2009 reštaurovaná organová skriňa a rezbárska výzdoba reštaurátorkou Andreou Dobošovou z Bratislavy. Až v roku 2015 bolo možné pokračovať v reštaurovaní nástrojovej časti. Po prevoze do kostola v Brdárke v decembri 2015 bol opätovne zmontovaný na pôvodnom mieste, zostavený do celku, naintonovaný a naladený.


Reštaurovanie tak starého nástroja si vyžadovalo náročné pracovné postupy – od vyčistenia stáročných depozitov prachu a iných nečistôt, cez konzerváciu a petrifikáciu drevených častí a výrobu chýbajúcich a úplne zničených drevených píšťal, odhrdzenie kovových častí, vyčistenie cínových píšťal a výroba chýbajúcich, nové kožovanie klinových mechov, opravu a rekonštrukciu zničenej klaviatúry s doplnením chýbajúcich častí, obnovu a opravu tónovej a registrovej traktúry, Tremulantu a bubnov až po kompletizáciu nástroja so skriňou a následnú montáž v kostole. Špeciálnou a pre hudobný nástroj dôležitou činnosťou bola obnova pôvodného zvukového obrazu a umelecká intonácia so snahou zachovať originálny barokový zvukový obraz, jasný, svieži až priebojný tón. Podľa reštaurátorov - organárov je zvuk brdárskeho organa na taký malý nástroj nezvyčajne silný, žiarivý, striebristý (kovové registre), u drevených registrov je tón mierne zamatový s jasným alikvótnym zafarbením.


Krátené; 

autorkou textu, ktorý vyšiel na portáli majgemer.sk je Edita Kušnierová

Daniel Valachy ml.

[Valachy, Valach, Wallachy, Wallachi; Daniel]

* 8.12.1726, Poprad-Spišská Sobota

† 1792, pravdepodobne Poprad-Spišská Sobota


Daniel Valachy ml., sa narodil v rodine stolára Jána Valachyho. Zatiaľ sa nepodarilo zistiť, v akom vzťahu bol s organárom Danielom Valachym, ani to, kde sa vyučil za organára. R. 1769 kúpil v Poprade-Spišskej Sobote dom.


Pôsobil v Poprade-Spišskej Sobote v druhej polovici 18. storočia. Z jeho tvorby sa zachovali len malé, päť-šesťregistrové pozitívy. Prvý postavil r. 1762 pre ev. a. v. kostol v Brdárke. Aj ďalšie dva nástroje postavil v 60. rokoch 18. storočia (Markušovce – Múzeum klávesových nástrojov, pôvodne r. kat. kostol v Gánovciach, r. 1767; Slavoška – ev. a. v. kostol, pôvodne ev. a. v. kostol vo Vlachove, r. 1768). Posledný zachovaný nástroj v ev. a. v. kostole v Štôli vznikol podstatne neskôr. Pôvodne bol postavený r. 1786 pre ev. a. v. kostol v Poprade-Spišskej Sobote. Všetky pozitívy majú manuálový rozsah zhodne C – c3 s krátkou spodnou oktávou, 45 klávesov a tónov. V dispozíciách sa jasne odráža zhruba dvadsaťročný rozdiel medzi dobou vzniku jednotlivých nástrojov. Pozitívy postavené v 60. rokoch 18. storočia majú len jeden register v základnej polohe (Copula maior 8´ – drevený krytý register), jeden register je v štorstopovej polohe (Flauta minor 4´ – obyčajne drevené kryté píšťaly, Flauta v Slavoške s drevenými otvorenými píšťalami je pravdepodobne nepôvodná). Nasledujú tri registre s principálovými menzúrami: Principál 2´, Kvinta 1 1/3´, Oktáva 1´. O register väčší nástroj v Slavoške má ešte register Fugara 4´, ktorý však nie je pôvodný. Na jeho mieste pôvodne stála zrejme Mixtúra. Dvadsaťročný rozdiel medzi dobou vzniku nástrojov sa výrazne prejavil na pozitíve v ev. a. v. kostole v Štôli. Nielenže má už dva registre v základnej polohe (okrem dreveného krytu aj Portunal 8´ s drevenými otvorenými píšťalami), ale Principál je v štvorstopovej polohe a Kvinta v polohe 2 2/3´. Okrem toho je v ňom aj drevená krytá Flauta minor 4´ a Oktáva 2´. Pozitív v Brdárke má tiež zvukovú hračku Tympany. Pôvodne všetky nástroje mali hracie pulty na zadnej stene. V pôvodných prospektoch je malá časť píšťal plasticky zdobená (v Brdárke tri píšťaly, v Markušovciach dve). Nástroje sú označené na papierových lístkoch, nalepených vnútri organovej skrine. Texty sú písané po latinsky.


Známe sú jeho diela:

Brdárka; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1762 – 5-registrový pozitív.

Markušovce; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, Múzeum klávesových nástrojov, Letohrádok Dardanely, 1767 – 5-registrový pozitív (pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Gánovciach).

Slavoška; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1768 – 6-registrový pozitív (pôvodne postavený pravdepodobne pre ev. a. v. kostol vo Vlachove).

Štôla; okres Poprad, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1786 – 6-registrový pozitív (pôvodne postavený pre ev. a. v. kostol v Poprade-Spišskej Sobote).


Zdroj informácií: https://organy.hc.sk/